Studiegids

nl en

BA-eindwerkstuk Religiewetenschappen

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Afgerond tweede jaar van de BA Religiewetenschappen. Deelname aan het scriptieseminar Religiewetenschappen is verplicht.

Beschrijving

De student sluit de opleiding af met een eindwerkstuk van maximaal 10.000 woorden (inclusief noten, bibliografie en bijlagen). Het schrijven hiervan is gekoppeld aan het scriptieseminar Religiewetenschappen. De student kan zelf een eigen begeleider kiezen uit de docenten van de opleiding. De keuze van het onderwerp en de aanpak van het onderzoek worden vastgesteld in overleg met de docent(e) die als begeleider optreedt.

Voor de verdere gang van zaken, zie de facultaire Regeling BA-eindwerkstuk

Leerdoelen

  • het onder begeleiding uitwerken van een semi-complexe onderzoeksvraag met behulp van de inmiddels verworven vaardigheden, methoden en technieken;

  • het schrijven van een schriftelijk verslag van die onderzoeksvraag.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Zelfstudie en besprekingen met de begeleider.

Toetsing en weging

Schriftelijk werkstuk (100%)
Het scriptieseminar moet zijn afgerond voordat het BA-Eindwerkstuk kan worden afgerond.

Literatuurlijst

Samen te stellen door de student zelf, aan de hand van het gekozen scriptieonderwerp.

Inschrijven

N.V.T.

Contact

Individuele begeleider

Opmerkingen

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert, wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.

Cum laude slagen
Om de bacheloropleiding cum laude te voltooien, moet de student voldoen aan de volgende eisen:

  • het gewogen gemiddelde van alle onderwijseenheden is een 8,0 of hoger;

  • voor het BA-eindwerkstuk is minimaal een 8,0 behaald.